Kristillisen kasvatuksen perusteet

Koulutussarjassa käsitellään kristillisen kasvatuksen perusasioita. Millaista kasvatus oli Raamatun aikaan, miten voimme soveltaa Raamatun periaatteita nykysuomessa, ja mitä opittavaa meillä on kasvatuspyskologiasta? Sarjan luennot ovat osa Suomen teologisen opiston järjestämää Kristillisen kasvatuksen monimuotokurssia.

Kasvattaja ja maailmankuva

Toiminta, tavat, arvot, maailmankuva – mihin kasvatuksella on tarkoitus vaikuttaa? Onko kasvattajan omalla maailmankuvalla merkitystä?

Tehtävät

Pohdittavaksi

Miten oma maailmankuvani on syntynyt? Ketkä kaikki ovat vaikuttaneet siihen?

Milloin maailmankuvani on viimeksi muuttunut? Millainen tämä muutos oli? Miten se muutti tapaa, jolla toimin ihmisten kanssa?

Miten voimme auttaa uutta sukupolvea omaksumaan kristillisen maailmankuvan monien muiden näkemysten ristipaineessa?

Pedagogiset periaatteet 5. Mooseksen kirjan 6. luvussa

Millaiseen kasvatusajatteluun Jumala ohjasi kansaansa Luvatun maan häämöttäessä? Voiko näitä periaatteita hyödyntää 2020-luvulla?
Tehtävät

Pohdittavaksi

Miten seurakunta voi ruokkia lapsen uteliaisuutta ja halua kysyä?

Millaisia pyhiä rutiineja seurakunnassamme on? Mikä niiden rytmi on?

Miten seurakunta voisi tukia perheen arjen rytmiä niin, että kristillistä kasvatusta tapahtuisi entistä enemmän?

Miten seurakunta voi välittää lapsille kokemuksen kuulumisesta seurakuntaperheeseen eli rakentaa tämän identiteettiä osana ”Herran kansaa”?

Jeesus ja lapset

Miten Jeesus kohtasi lapset ja perheet?
Tehtävät

Pohdittavaksi

Mitä Jeesus sanoisi "tämän ajan perheille" Suomessa?

Lapset ja rukous

Miten alkuseurakunta otti perheet mukaan yhteiseen rukoukseen?
Lapset ja rukous
Lapset ja rukous

Paavali ja perheet

Miten Paavali kuvaa perheen elämää?

Kristillinen kasvatus ja suomalaisen yhteiskunnan muutos

Kenellä on kasvatusvastuu lapsista ja nuorista? Miten kasvatuksen sisältö on muuttunut vuosikymmenten varrella?
Tehtävät

Pohdittavaksi

Miten auttaa vanhempia kantamaan kristillinen kasvatusvastuu tällaisena aikana?

Mikä on seurakunnan rooli uuden sukupolven kasvattajana?

Miten seurakunnan tulisi reagoida muuttuvaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen?

Miten vanhemmat ja seurakunta voivat olla toistensa kumppaneita ja yhteistyössä ohjata lasta oikealle tielle. Miten he yhdessä voivat opetuslapseuttaa?

Uskonnollisuuden olemus ja mittaaminen

Voiko uskonnollisuutta mitata? Entä uskoa? Mitä tavoittelemme kristillisellä kasvatuksella? Mistä tiedämme, onnistuimmeko?
Tehtävät

Pohdittavaksi

Mitä ajattelet uskonnollisuuden mittaamisesta ja mittareista?

Miten voit auttaa uutta sukupolvea:

luomaan läheinen suhde Jumalan kanssa?

arvioimaan ympäröivää kulttuuria Raamatun totuuden avulla?

luomaan merkityksellisiä, ylisukupolvisia ihmissuhteita?

löytämään kutsumuksensa ja elämään Jumalan kunniaksi myös työelämässä?

liittymään Jumalan missioon opetuslapseuttaa kaikki kansat?

Kasvatuspsykologia ja kristillinen kasvatus, osa 1

Hengellistä ja moraalista kasvua lapsuudesta aikuisuuteen voi kuvata portaiden kipuamisena. Esittelyssä neljä keskeistä porras- eli vaiheteoriaa.
Tehtävät

Pohdittavaksi

Millaisia ”portaalta toiselle” siirtymisen hetkiä muistan omasta elämästäni?

Toisaalta tarvitaan kehitysvaiheiden ymmärtämistä ja kasvurauhan antamista, toisaalta tarvitaan kasvun ruokkimista ja eteenpäin johtamista. Miten tasapainotat nämä kasvattajana ja seurakunnan toiminnassa?

Kasvatuspsykologia ja kristillinen kasvatus, osa 2

Sosiaalisaatio, kiintymyssuhde ja vanhemmuuden tyylit.
Tehtävät

Pohdittavaksi

Lapsen sosialisaatio ja seurakunta?

Miten lisätä avoimia keskusteluja seurakuntaan?

Miten seurakunnassa tulisi huomioida lapsen kotitausta (turvallinen/turvaton koti, kristillinen/ei-kristillinen kotitausta)

Paljonko ja miten seurakunnan tulisi panostaa kotien kasvatustehtävän tukemiseen?

Vanhemmuuden tyylien soveltaminen seurakuntatyössä?

Kättä pidempää lapsityöhön

Ohjelmasarjassa käsitellään lapsityön perusteita ja konkreettisia tapoja opettaa Raamattua lapsille. Sarjan tarkoituksena on antaa tietoa ja herättää keskustelua lasten hengellisestä kasvatuksesta. Ohjelma on suunnattu lapsityötä tekeville ja siitä kiinnostuneille sekä lasten vanhemmille ja kaikille, jotka miettivät, mitä hengellinen lapsityö on ja miksi sitä pitäisi tehdä. Jaksot koostuvat mm. opetusosuuksista, sketseistä, haastatteluista, gallup-kyselyistä, opetustilanteista lasten kanssa ja lyhyistä puheenvuoroista.

Jakso 1 - Mitä hengellinen lapsityö on?

Lapsityön raamatullisia perusteita käsitellään psalmin 78 pohjalta. Lapsityötä tekevät kertovat ajatuksiaan otsikon aiheesta. Kutsumusklinikalla on kriisipotilas.
Tehtävät

Tehtävä 1

 Lue Tuomarien kirja 2:7-12

Mieti syitä miksi tieto Jumalasta ei välittynyt seuraavalle sukupolvelle?

Mitä vastaavaa näet nykyisin?

Tehtävä 2

Lue Psalmi 78:1-8

Mikä on Jumalan tahto seuraavaa sukupolvea ajatellen?

Mieti, miksi Jumalan Sanan tulee siirtyä sukupolvelta toiselle - miksi Jumala ei anna jokaiselle sukupolvelle uutta ilmoitusta itsestään?

Keneltä sinä kuulit Jumalasta? Miten Hänestä kerrottiin?

Mitä seurakuntasi opettaa tavoillaan ja käytännöillään lapsille Jumalasta?

Mitkä ovat seuraukset, jos emme hoida vastuutamme evankeliumin viemisestä lapsille?

Tehtävä 3

Keskustelkaa lisäksi:

Miten voit välittää Jumalan rakkautta omille ja toisten lapsille?

Mikä jakson opetuksessa kosketti sinua erityisesti?

Muuttiko tämän jakson opetus ajatuksiasi lapsityöstä? Miten?

Tehtävä 4

Pohdi vielä lopuksi:

 • Mitä opit lapsityön raamatullisista perusteista?
 • Miksi hengellinen lapsityö on tärkeää?
 • Miten aiot käytännössä toteuttaa oppimaasi?

Rukoilkaa yhdessä tuntemiesi lasten puolesta ja muiden keskusteluissa esille tulleiden asioiden puolesta.

Jakso 2 - Jeesus kohtaa lapsia

Jaksossa käsitellään Jeesuksen opetuksia lapsesta ja mietitään, mitä lapsenkaltaisuus on. Lapsena uskoon tulleet kertovat, miten usko on vaikuttanut heidän elämässään. Lotta ja isä juttelevat lapsista ja aikuisista.
Tehtävät

Tehtävä 1

Keskustelkaa kysymyksistä:

Oletko itse tullut uskoon lapsena? Miten se tapahtui?

Millaisia uskoon liittyviä ajatuksia ja kysymyksiä sinulla ja ryhmäläisilläsi on ollut lapsena?

Jos olet tullut uskoon aikuisena, onko lapsena saatu hengellinen kasvatus vaikuttanut myöhempään päätökseesi? Miten?

Tehtävä 2

Lue Matteuksen evankeliumi 18:1-6, 10-14

Mitä jakso kertoo lapsista ja Jumalan suhtautumisesta lapsiin?

Mitä jakeet 5 ja 6 mielestäsi käytännössä tarkoittavat?

Mitä vertaus eksyneestä lampaasta (jakeet 12-14) puhuu sinulle tässä yhteydessä?

Tehtävä 3

Keskustelkaa lisäksi:

Miten sinä voisit edistää sitä, että lasten hengelliset tarpeet otetaan vakavasti?

Mikä jakson opetuksessa kosketti sinua erityisesti?

Muuttiko tämän jakson opetus ajatuksiasi lapsista ja uskosta? Miten?

Tehtävä 4

Pohdi vielä lopuksi:

 • Mitä opit lapsista ja uskosta?
 • Miksi on tärkeää, että ihminen kuulee pelastussanoman Jeesuksesta jo lapsena?
 • Miten aiot käytännössä toteuttaa oppimaasi?

Jakso 3 - Perhe ja seurakunta yhteistyössä

Jaksossa pohditaan perheen ja seurakunnan osuutta lasten hengellisessä kasvatuksessa. Lasten vanhemmat kertovat, millaista hengellistä kasvatusta he haluavat lapsilleen antaa. Lotan isä päättää pitää perhehartauden.
Tehtävät

Tehtävä 1

Lue Viides Mooseksen Kirja 6:4-9

Mistä voit päätellä, että nämä Jumalan antamat ohjeet ovat erittäin tärkeitä?

Keitä nämä käskyt koskevat?

Mitä ohjeita Raamatun jakeet antavat lasten hengellisen kasvatuksen

 • tavoista
 • tavoitteista
 • tarkoituksesta
 • paikoista
 • laajuudesta?

Millä tavalla nämä toteutuvat omassa toiminnassasi, perheessäsi tai seurakunnassasi?

Tehtävä 2

Lue Evankeliumi Luukkaan mukaan 2:41-52

Mitä tämä tapahtuma kertoo perheen osallistumisesta seurakunnan kokoontumisiin?

Miten matka pääsiäisjuhlille vaikutti 12-vuotiaan Jeesuksen elämään?

Mikä merkitys kristillisillä perinteillä ja säännöllisellä seurakunnan tilaisuuksiin osallistumisella on sinulle?

Tehtävä 3

Mieti seuraavia kysymyksiä kodin ja seurakunnan hengellisestä kasvatuksesta:

Miten usko näkyi omassa lapsuuden kodissasi arjen keskellä? Miten se näkyy nyt?

Mitä ajattelet seuraavasta väitteestä: “annat lapselle mallin halusit tai et”?

Miten paljon ja millä tavoin lapset osallistuvat oman seurakuntasi toimintaan?

Millaisia haasteita perheillä ja seurakunnalla voi olla lasten hengellisen kasvatuksen toteuttamisessa?

Mitä käytännössä tarkoittaa se, että ”lapset ovat seurakunnan jäseniä jo nyt, eivät vasta tulevaisuudessa”?

Tehtävä 4

Ideoikaa lisäksi:

 • Miten perheen ja seurakunnan yhteistyötä voisi kehittää omassa seurakunnassasi?
 • Miten ja milloin perheet voisi koota yhteen juttelemaan lasten hengellisestä kasvatuksesta?

Tehtävä 5

Pohdi vielä lopuksi:

 • Mitä opit perheiden ja seurakunnan kasvatustyöstä?
 • Mikä perheiden haastatteluissa kiinnitti erityisesti huomiotasi?
 • Minkälaisia taitoja ja lahjoja sinä voisit käyttää lasten hyväksi seurakunnassasi?

Rukoile esirukouslistallasi olevien lasten lisäksi myös heidän vanhempiensa ja koko perheensä puolesta.

Tuo seurakuntaasi kuuluvat perheet säännöllisesti seurakunnan rukousaiheiksi

Jakso 4 - Lapset tässä maailmassa

Mietitään ympäristön lapsityölle asettamia haasteita sekä niihin vastaamista. Lastenpsykiatri Jussi Karppi ja lastentarhanopettaja Minna-Maarit Malinen keskustelevat lapsen tarpeista nykymaailmassa. Lotta kertoo isälle huippu-uutisen.

Tehtävät

Tehtävä 1

Millaisiin ajan ilmiöihin olet törmännyt lapsityössä tai omassa perheessäsi?

Millaisia erityisiä haasteita nämä asettavat lasten tarpeisiin vastaamiselle?

Tehtävä 2

Etsikää lehdistä tai internetistä artikkeleita, joissa puhutaan lapsista sekä heidän olosuhteistaan ja ongelmistaan. Kootkaa artikkelit seinälle tai julisteeksi.

Miettikää yhdessä ongelmien syitä ja ratkaisuja niihin.

Kuinka sinä yksilönä voisit auttaa näissä tilanteissa?

Entä mitä seurakunta voisi tehdä?

Millaisia Raamatun ohjeita löydätte tilanteisiin? Miten niitä voisi soveltaa?

Tehtävä 3

Kartoittakaa, millaista apua lapset ja perheet voivat saada paikkakunnallasi.

Miten seurakuntasi osallistuu monialaiseen yhteistyöhön lasten auttamiseksi?

Miten yhteistyötä voisi kehittää?

Tehtävä 4

Miettikää lasten tarpeita ohjelman ”muistolauseiden” perusteella: Huomaa ja hyväksy. Kuuntele ja kohtaa. Rakasta ja anna rajat.

Mitä näihin ohjeisiin mielestäsi sisältyy?

Miksi nämä ovat tärkeitä periaatteita kasvatuksessa?

Millaisia kokemuksia sinulla on näiden tarpeiden täyttymisestä, kun itse olit lapsi?

Miten nämä kokemukset ovat vaikuttaneet kasvuusi ihmisenä?

Tehtävä 5

Pohdi vielä lopuksi:

Mitä lasten tarpeisiin ja elämään liittyviä seikkoja jäi erityisesti mieleesi?

Mihin tarpeisiin vastaamisen koet haasteellisimmaksi itsellesi arkielämässä tai seurakunnan lapsityössä? Miksi?

Millaisia ratkaisuja näihin haasteisiin aiot kokeilla?

Rukoile vaikeuksissa elävien lasten puolesta – maailmalla, omalla paikkakunnallasi, omassa lähipiirissäsi.

Rukoile itsellesi ja kaikille lasten kanssa työskenteleville Pyhän Hengen herkkyyttä huomata lapset ja heidän tarpeensa tämän ajan keskellä sekä viisautta ohjata lapsia rakastaen ja antaen selkeät, turvalliset rajat.

Jakso 5 - Raamattua lapsille

Kartoitetaan Raamatun opetuksen haasteita ja periaatteita. Lapsityötä tekevät miettivät, millaista on Raamatun opettaminen lapsille. Isä ja Lotta tutustuvat haarukkaan.
Tehtävät

Tehtävä 1

Millaisia Raamatun ilmaisuja ymmärsit itse lapsena väärin tai hassusti?

Tai mitä ilmaisuja olet huomannut lasten ymmärtävän toisin kuin Raamattu tarkoittaa?

Tehtävä 2

Kääntäkää seuraavat Raamatun ilmaisut lasten ymmärtämälle kielelle:

 • usko
 • uudestisyntyminen
 • vanhurskas
 • synti
 • taivas
 • pyhä

Tehtävä 3

Lukekaa kertomus samarialaisesta naisesta Joh. 4:1-42 ja miettikää seuraavia kysymyksiä:

Mitkä sanat tekstissä ovat lapsille vieraita?

Millaiset kuvaannolliset ilmaisut vaatisivat selittämistä?

Mitkä Raamatun ajan kulttuuriin liittyvät asiat voivat olla epäselviä tai outoja lapsille nykyisin Suomessa?

Entä millaisia yhtymäkohtia löytyy kertomuksen tapahtumista ja henkilöiden elämästä nykylasten elämään?

Mikä voisi olla tämän Raamatun jakson sanoma lapselle? Muotoile sanoma yhden lyhyen lauseen mittaiseksi. (Sopivia vaihtoehtoja voi olla useita.)

Miten soveltaisit tuota sanomaa eri-ikäisille lapsille?

Tehtävä 4

Miettikää Lotan isän Haarukka-oppituntia.

 • Mitkä piirteet opetuksessa auttoivat oppimista?
 • Mitkä asiat vaikeuttivat oppimista?
 • Millaisia piirteitä sketsi tuo esille Raamatun opettamisesta lapsille?

Tehtävä 5

Pohdi vielä lopuksi:

 • Mikä sinusta on haasteellisinta Raamatun opettamisessa lapsille? Entä parasta?
 • Mitkä asiat tässä jaksossa rohkaisivat sinua opettamaan lapsille Raamattua?
 • Millaisissa tilanteissa aiot käyttää oppimaasi?

Rukoile pyhäkoulunopettajien ja lapsityötä tekevien puolesta, että Jumalan sanoma saa välittyä Raamatusta yhä useampien nykylasten keskiviikkoon.

Jakso 6 - Kootaan kerho-ohjelma

Kootaan erilaisista osioista kerho- tai pyhäkoulukerran ohjelma. Lapsena pyhäkoulua käyneet muistelevat, mitä sieltä on jäänyt mieleen. Aikaerosta kärsivä potilas etsii apua kutsumusklinikalta.
Tehtävät

Tehtävä 1

Tee huomioita kerho-ohjelmasta:

Mitä osioita kerhossa oli?

Mikä oli kerhon teema ja sanoma?

Miten sanoma näkyi eri osioissa?

Miten lapset osallistuivat ohjelmaan?

Millaiset asiat viestittivät lapsille, että ryhmä on turvallinen ja he ovat tervetulleita ryhmään?

Tehtävä 2

Mitkä osiot olivat sinulle tuttuja ryhmistä, joihin olet osallistunut tai joita olet ohjannut?

Mitkä osiot olivat sinulle vähemmän tuttuja? Miksi?

Mitkä osiot olivat sinusta hauskoja?

Mitkä osiot helpottivat omaa oppimistasi?

Tehtävä 3

Kootkaa yhdessä kerho- tai pyhäkouluohjelma, jonkun valitsemanne teeman ympärille (esim. joulu, pääsiäinen tai muu kirkollinen juhlapäivä, luominen, perhe, Jeesuksesta kertominen, jonkun Raamatun henkilön elämä…). Valitkaa kokoontumisen kerhorunkoon:

 • Sopiva Raamatun kertomus
 • Opetuksen keskeinen sanoma
 • Opetettava Raamatunlause
 • Laulut ja muut mahdolliset musiikkiosuudet
 • Opetus rukouksesta ja rukoushetki
 • Kokoontumisen aloitus ja lopetus
 • Leikit, askartelu, muu mahdollinen toiminta…
 • Kertaus

Tehtävä 4

Kerro:

Keille sinä pidät tällä hetkellä tai voisit pitää raamattukerhoa tai pyhäkoulua?

Keiden kanssa pidät ryhmää tai keitä voisit saada mukaan ohjaajiksi?

Missä ryhmä kokoontuu tai voisi kokoontua?

Tehtävä 5

Pohdi vielä yhdessä:

Miksi raamattukerhoja, pyhäkouluja tai muita vastaavia ryhmiä tarvitaan?

Mikä sinusta tuntuu vaikealta kerhotyössä tai sen aloittamisessa?

Miten noita haasteita voisi ratkaista?

Rukoile uusien raamattukerhojen ja pyhäkoulujen syntymistä ja että lähiympäristösi lapset voisivat osallistua ryhmään.

Jakso 7- Raamatunkertomus on kieli

Tutustutaan kertomuksen käyttämiseen Raamatun opettamisessa. Kesäjuhlagallupissa kuullaan, mitkä ovat vastaajien mielikertomuksia Raamatusta. Lotan pyhäkoulussa järjestetään kielikylpykokeilu.
Tehtävät

Tehtävä 1

Lue Raamatun teksti ja tutustu siihen:

Mitä kertomuksessa tapahtuu? (Kuka tekee, mitä, missä, milloin, miten, miksi…) Listaa tapahtumat järjestyksessä.

Mitä taustatietoja, vieraita ilmaisuja tms. kertomuksesta on hyvä selvittää itsellesi ja/tai lapsille?

Valitse näkökulma, josta kerrot kertomusta. Kuka on päähenkilö? Mikä on kertomuksen huippukohta?

Valitse kertomukselle sanoma eli keskeinen Raamatun totuus, jonka kertomus opettaa. (Esim. Mitä se kertoo Jumalasta tai ihmisestä? Millaisen ohjeen, esimerkin, rohkaisun tai varoituksen se antaa?) Muotoile sanoma yhdeksi lyhyeksi lauseeksi.

Tehtävä 2

Suunnittele kertomuksen:

 • Aloitus
 • Kertomuksen tapahtumien kulku. (Valitse mukaan ne tapahtumat, jotka tärkeitä päähenkilön/päähenkilöiden kannalta ja sanoman kannalta.)
 • Huippukohta
 • Lopetus

Tehtävä 3

Sijoita sanoman opetus ja sovellus ”kertomusmattoon”

Millaisia asioita sanomasta pitäisi opettaa? Missä kertomuksen kohdissa voit mainita sanoman ja opettaa sitä.

Suunnittele sovellus:

Mieti, mitä sanoma voisi tarkoittaa käytännössä lasten elämässä. Käytä apuna kysymyksiä: Mitä? Miten? Missä? Milloin?(Esim. Jos sanomasi on: Jeesus tahtoo auttaa sinua, sovellus voi olla:

Mitä: Luota siihen, että Jeesus tahtoo auttaa sinua kaikissa tilanteissa.

Miten: Pyydä Häneltä apua rukoilemalla

Missä: esimerkiksi kotona tai koulussa

Milloin: kun sinulta on hukassa joku tärkeä tavara tai olet yksin ja sinua pelottaa.)

Tehtävä 4

Mieti myös seuraavia:

 • Miten havainnollistaisit kertomuksen opetusta
 • Missä kohdissa ja miten lapset voisivat osallistua?
 • Miten voit kertoa kertomuksen elävästi ja kiinnostavasti? Mitä pitäisi huomioida?

Tehtävä 5

Pohtikaa vielä yhdessä:

Mikä sinua innostaa Raamatun kertomusten opettamisessa?

Mikä sinusta tuntuu vaikealta?

Miten voisitte tukea toinen toistanne opetustehtävässä?

Missä tilanteessa voisit käyttää nyt valmistelemaasi Raamatun kertomuksen opetusta?

Rukoile, että Jumalan sanan sanoma voi avautua ja Jumala saa puhua Raamatun kertomusten kautta kaikkialla, missä kertomuksia opetetaan?

Siunaa raamattukerhojen ja pyhäkoulujen opettajia sekä kaikkia ryhmien osallistujia.

Rukoile myös, että Jumala kutsuisi yhä lisää ihmisiä Raamatun opetustyöhön lasten parissa.

Jakso 8 - Raamatunlauseet pääomana

Pohditaan, mitä merkitystä raamatunjakeiden opettamisella on ja miten niiden oppiminen voisi olla kuin leikkiä vaan. Kuullaan millaisia jakeita haastateltavien mieliin on tallentunut. Lotan kotona vietetään sunnuntaiaamua.
Tehtävät

Tehtävä 1

Missä tilanteissa sinulle on ollut hyötyä tai olisi ollut hyötyä siitä, että osaat ulkoa Jumalan sanaa?

Mikä Raamatun lauseiden opettelussa innostaa sinua? Mikä tuntuu vaikealta?

Mitä merkitystä on mielestäsi sillä, että osaa tekstin ulkoa sanasta sanaan?

Mikä jakson sisällössä vaikutti eniten käsitykseesi Raamatun sanan ulkoa opettelusta? Miten se vaikutti?

Tehtävä 2

Etsikää yhdessä Raamatun kohtia, joissa puhutaan Jumalan sanasta ja sen merkityksestä.

Kootkaa niistä fläppitaululle ominaisuuksia, joita Jumalan sanalla Raamatun mukaan on.

Mitä ajatuksia tämä lista herättää?

Tehtävä 3

Valitse raamatunlause, joka tukee aiemmin valmistamasi Raamatun kertomuksen (jakso 7) sanomaa ja suunnittele opetustuokioon:

Aloitus, joka johdattaa lauseeseen

Mitkä sanat tulisi selittää? Mitä niistä pitäisi selittää?

Miten soveltaa lauseen sanomaa lasten elämään?

Millä tavalla lausetta toistetaan? (Esim. eri äänet, liikkeet, rytmi, tekstin poistaminen vähitellen, arvausleikit, sana kerrallaan tai ryhmittäin toistaminen…)

Tehtävä 4

Suunnittele opettamista tukeva havaintoväline, jossa on

 • Raamatunlauseen teksti
 • Raamatun kohta (kirja, luku ja jae)
 • Oppimista, toistamista ja ulkoa muistamista auttavia piirteitä kuten jotain seuraavista: kuvat, symbolit, teksti pätkinä, joita voi vähitellen poistaa tai peittää…
 • Toteuta havaintoväline esim. julisteena, pahvikortteina tai PP-dioina

Tehtävä 5

Mieti, missä tilanteessa voisit käyttää nyt valmistelemaasi Raamatun lauseen opetusta ja toteuta suunnitelmasi.

Valitse viisi sellaista Raamatun lausetta, jotka ryhmäsi tai lähipiirisi lasten olisi hyvä osata ulkoa.

Opettele itse jakeet ulkoa ja opeta ne eteenpäin. 

Rukoile, että Jumalan sana saisi yhä enemmän tilaa lasten sydämissä ja elämässä.

Siunaa raamattukerhojen ja pyhäkoulujen opettajia sekä kaikkia ryhmien osallistujia.

Rukoile myös, että Jumala kutsuisi yhä lisää ihmisiä Raamatun opetustyöhön lasten parissa.

Jakso 9 - Musiikin mahdollisuuksia

Tutustutaan musiikin moniin mahdollisuuksiin hengellisessä lapsityössä. Lapsityötä tekevät kertovat kokemuksiaan aiheesta. Kutsumusklinikalla käsitellään potilaalla olevaa tilaongelmaa.
Tehtävät

Tehtävä 1

Mikä on ensimmäinen tunne, joka sinulle tulee, kun ajattelet musiikkia kerho- tai pyhäkouluryhmässäsi?

Mikä musiikin käyttämisessä on sinusta innostavaa? Mikä vaikeaa?

Millaisia musiikkiin liittyviä ominaisuuksia tunnistat itsessäsi (rytmitaju, musiikillinen muisti, melodian hahmottaminen, liikkuminen musiikin mukaan, soitinten tunnistaminen, laulaminen, soittaminen…)?

Tehtävä 2

Millaisiin ennakkokäsityksiin musiikin käyttämistä kohtaan lapsityössä olet törmännyt?

Saitko tästä jaksosta välineitä vastata näihin asenteisiin? Millaisia?

Mikä jakson sisällössä vaikutti omaan käsitykseesi musiikista hengellisessä lapsityössä? Miten se vaikutti?

Tehtävä 3

Miettikää yhdessä, mitä lasten hengellistä musiikkia tunnette.

Leikkikää laulukisaa, jossa jokainen osallistuja/pari/joukkue keksii vuorollaan mahdollisimman nopeasti hengellisen lastenlaulun, jota alkaa laulaa. Jos laulu ei ala annetussa ajassa, joukkue esim. tippuu kisasta tai ei saa pistettä sillä kierroksella.

Lisäohjeeksi voi antaa kullakin kierroksella esim. kirjaimen, jolla ensimmäisen säkeistön tai kertosäkeen pitää alkaa tai sanan, jonka pitää sisältyä lauluun (kuten Jeesus, ilo, aarre, voima, kiitos, kun, …) tai sanatyypin (kuten eläin, taivaankappale, kulkuväline, maa, ihminen, esine, väri, Raamatun henkilö, … ) Keksi lisää. 

Tehtävä 4

Valitse musiikki aiemmin valmistamaasi Raamatun kertomuksen ja Raamatun lauseen opetukseen (jaksot 7 ja 8). Käytä apuna laulukirjoja tai äänitteitä (esim. Laulutuuli, Lasten virret, Jippii-laulut…)

Mitä lauluja käyttäisit? Miksi?

Mieti tarvittava säestys, soittimet, leikit, apuvälineet, avustajat tms. joka lauluun?

Mieti, mihin kohtaan kerho-ohjelmassa sijoittaisit laulut? Miksi?

Voisiko musiikkia käyttää jotenkin muuten ohjelmassa? Miten?

Tehtävä 5

Tutki valitsemiesi laulujen sanoja.

Mitkä ilmaisut tulisi selittää? Mieti, miten selittäisit ne lyhyesti.

Mieti, miten laulujen sanomaa voi soveltaa lasten elämään.

Mieti, miten laitat laulujen sanat näkyviin.

Millaiset kuvat voisivat auttaa laulun sanojen muistamista ja ymmärtämistä?

Rukoile, että hengelliset lastenlaulut tulisivat yhä tunnetummiksi ja voisivat palvella lapsityössä.

Siunaa raamattukerhojen ja pyhäkoulujen opettajia erityisesti niissä haasteissa, joita musiikin käyttämiseen liittyy.

Rukoile myös, että Jumala kutsuisi lisää ihmisiä Raamatun opetustyöhön lasten parissa.

Jakso 10 - Rukous on yhteyttä

Käsitellään Jeesuksen opetusta rukouksesta ja mietitään, voiko rukoilemista opettaa lapsille. Gallup-vastaajat kertovat, milloin ja miksi rukoilevat. Lotta pohtii outoja olioita.
Tehtävät

Tehtävä 1

Jakakaa muistojanne lapsuuden rukouksista

Mitä rukoukseen liittyvää olet oppinut lapsena?

Missä asioissa olisit tarvinnut opetusta rukouksesta?

Mitä rukous merkitsi sinulle lapsena?

Mitä rukous merkitsee sinulle tänä päivänä?

Tehtävä 2

Lukekaa Raamatusta Isä meidän rukousta edeltävä jakso Matt. 6:5-8 ja miettikää:

 • Mitä Jeesus opettaa siinä rukouksesta?
 • Mikä puhuttelee sinua erityisesti?
 • Mitä rukoukseen liittyviä periaatteita löydät? Mitä ne tarkoittavat käytännössä?
 • Miksi myös näiden asioiden opettaminen lapsille on tärkeää?

Tehtävä 3

Millaisia ajatuksia rukouksen ”kytkentäkaavio” herättää sinussa.

Mikä näistä rukouksen muodoista on itsellesi läheisin? (kiitos, ylistys, tunnusta synnit, kerro ja kuuntele, esirukous) Miksi juuri se?

Miksi rukoillessa on tärkeää käyttää erilaisia rukouksen osa-alueita?

Mistä näistä on sinusta helpointa opettaa lapsille? Entä vaikeinta? Miksi?

Tehtävä 4

Suunnitelkaa pareittain lasten kanssa pidettävä rukoushetki esim. pyhäkouluun tai perheen yhteiseen rukoushetkeen. (Molemmissa voit käyttää samoja rukoushetken aihepiirejä ja rakennuspalikoita.)

Valitse mitä haluat opettaa rukouksesta lyhyesti. (Voit käyttää lähtökohtana esim. jotain rukouslaulua, Raamatun jaetta, Raamatun henkilön esimerkkiä, rukousta koskevaa kysymystä, ajankohtaista rukousaihetta…)

Mieti, miten aloitat kiinnostavasti.

Suunnittele, millaista mahdollista havaintomateriaalia käytät rukouksen opettamisessa.

Mieti, miten ohjaat ja autat osallistujia (lapsia ja aikuisia!) rukoilemaan yhdessä.

Tehtävä 5

Pidä suunnittelemasi rukoushetki

 • Omien lastesi kanssa
 • Lastenlastesi kanssa
 • Pyhäkoulu-, kerho- tai partioryhmässä
 • Lastentapahtumassa…

Jatka rukoushetkien pitämistä säännöllisesti kotona ja lapsiryhmissä

Siunaa erityisesti lasten vanhempia, että he rohkaistuvat viettämään kodeissa säännöllisiä rukoushetkiä lasten kanssa.

Rukoile myös, että Jumala kutsuu lisää ihmisiä rukoilemaan lasten puolesta ja lasten kanssa.

Jakso 11 - Leiki oppien – opi leikkien

Mietitään, miten leikki ja muu toiminta liittyy lasten Raamatun opetukseen. Tutustutaan kertauskisan järjestämisen periaatteisiin. Kutsumusklinikalle saapuu tapaturmapotilas.
Tehtävät

Tehtävä 1

Lukekaa yhdessä tai pareittain seuraavat Raamatunkohdat ja miettikää, millaisia leikkimiseen liittyviä piirteitä ne tuovat esille:

 • 1. Moos. 1:21-25
 • 1. Moos. 2:19
 • Snl. 8:27-31
 • Sak. 8:1-6
 • Matt. 17:24-27
 • Matt. 21:15-16

Tehtävä 2

Muistelkaa, mitä Marika kertoo erilaisista hengellisiin asioihin liittyneistä leikeistä ja näytelmistä, joihin hän osallistui lapsena. Miten nämä tukivat hänen hengellistä kasvuaan?

Tehtävä 3

Keksikää yksin/pareittain/ryhmittäin joku leikki eri leikkityypeistä: yksi roolileikki, yksi sääntöleikki ja yksi luova leikki.

Miettikää, mitä kaikkea tulee huomioida, kun ohjaa juuri nämä leikit ryhmälle (säännöt, ohjeiden antaminen, tarvikkeet, ryhmän koko, leikkijöiden ikä, leikkimiseen käytettävissä oleva aika, leikin aloitus ja leikin lopetus…)

Leikkikää yhdessä yksi leikki joka leikkityypistä. Leikin keksinyt henkilö/pari/ryhmä ohjaa leikin.

Miettikää yhdessä:

Mitä leikki sai aikaan ryhmässä ja leikkijöissä?

Mihin kohtaan kerho-ohjelmassa tuo leikki sopisi? Miksi juuri siihen?

Voisiko leikkiä soveltaa tai muuntaa niin, että sitä voi käyttää Raamatun opettamiseen? Miten?

Tehtävä 4

Mieti millaisia leikkejä, askartelua ja muita tekemällä oppimisen tapoja, voit käyttää tukemaan Raamatun opetusta, jonka valmistit jaksoissa 7 ja 8, jos pidät sen…

 • alle kouluikäisille (n. 3-6 v.)
 • alakouluikäisille (n. 6-12 v.)
 • junnuikäisille (n. 11-15 v.)
 • ryhmälle, jossa on 2-8 henkilöä
 • ryhmälle, jossa on 10-30 henkilöä
 • ryhmälle, jossa on 100-300 henkilöä

Suunnitellessasi ota huomioon Raamatun kertomuksen aihe, opetuksesi sanoma ja sen soveltaminen sekä erilaiset leikkityypit.

Perustele, miksi valitsit juuri nämä leikit valitsemallesi ikäryhmälle ja ryhmäkoolle.

Tehtävä 5

Suunnitelkaa yksin tai pareittain kertausleikki em. valmistamaasi Raamatun opetukseen:

 • Valitse sopiva leikki
 • Mieti mitä ohjeita tulee antaa leikkijöille tässä leikissä (mm. leikin kulku, mahdolliset joukkueet, miten kysymykset jaetaan, vastausjärjestys…)
 • Tee monipuoliset kysymykset opetetusta aiheesta (asiakysymykset, ymmärtämiskysymykset, soveltamiskysymykset…)
 • Mieti, miten sääntöjen noudattamista seurataan (esim. tarvitaanko avustajia tarkkailemaan kuka viittaa ensin, laskemaan pisteitä…)
 • Suunnittele pistelaskusysteemi ja varaa siihen tarvittavat välineet
 • Mieti miten leikki loppuu ja miten osallistujat palkitaan
 • Pidä kertausleikki pyhäkoulu- tai kerhoryhmässäsi.

Rukoile, että monipuoliset menetelmät saavat innostaa sekä lapsia että ohjaajia Raamatun oppimiseen ja opettamiseen.

Rukoile myös, että Jumala kutsuu lisää ihmisiä opettamaan Raamattua lapsille kodeissa ja seurakunnissa.

Jakso 12 - Havainnollista opetusta

Tutustutaan erilaisiin tapoihin ja tavaroihin, joita voi käyttää Raamatun opetuksen havainnollistamiseen. Gallup-vastaajat miettivät, millainen on hyvä kuva. Kutsumusklinikalla etsitään syytä potilaan selkäsärkyyn.
Tehtävät

Tehtävä 1

Muistele, tilanteita, joissa kuva, esine, näytelmä, esimerkkikertomus tai muu havainnollistamiskeino on auttanut sinua ymmärtämään jotain Raamatusta selkeämmin. Kertokaa kokemukset toisillenne.

Tehtävä 2

Millaisia havainnollistamiskeinoja olet itse käyttänyt ryhmässäsi? Miksi juuri niitä?

Tai jos et ole käyttänyt mitään havainnollistavaa, miksi et?

Jos keskustelussa tulee esille havainnollistamiseen liittyviä haasteita tai vaikeuksia, miettikää yhdessä, millaisia ratkaisuja ongelmiin voisi löytyä.

Tehtävä 3

Lue Raamatunkertomus (jaksossa 7 valmistettu) ja mieti millaista havainnollistamista voisit käyttää siinä (tarjolla olevan mahdollisen kuvamateriaalin lisäksi).

Mitä eri aisteihin tai tekemiseen liittyvää kertomuksesta luonnollisesti nousee esille?

Millaisia esineitä siihen liittyy?

Onko siinä Raamatun aikaan liittyviä asioita, joita on helpompi ymmärtää havainnollistettuna?

Voiko opettamaasi hengellistä totuutta selventää havainnollistamalla sitä jotenkin?

Mitkä nimet tai käsitteet olisi hyvä olla näkyvillä.

Muista keskeiset havaintovälineperiaatteet:

ravitsee ymmärtämistä

auttaa muistamaan

ohjaa oleelliseen asiaan 

Tehtävä 4

Suunnittele, mitä havaintomateriaalia käytät kerho-ohjelmasi eri kohdissa (kertomus, lause, musiikki, rukoushetki, toiminta, kertaus)

Valitse havainto- ja opetusvälineet. Ota huomioon lasten ikä ja ryhmän koko:

 • alle kouluikäisille (n. 3-6 v.)
 • alakouluikäisille (n. 6-12 v.)
 • junnuikäisille (n. 11-15 v.)
 • ryhmälle, jossa on 2-8 henkilöä
 • ryhmälle, jossa on 10-30 henkilöä
 • ryhmälle, jossa on 100-300 henkilöä

Perustele, miksi valitsit juuri nämä välineet valitsemallesi ikäryhmälle ja ryhmäkoolle.

Tehtävä 5

Pohdi vielä lopuksi:

 • Miten tämä jakso vaikutti ajatuksiisi opetuksen havainnollistamisesta?
 • Millaisia käytännön ideoita sait?
 • Miten aiot toteuttaa niitä opetusryhmissäsi?

Rukoile, että lasten Raamatun opettamiseen tarkoitettu havaintomateriaali löytäisi käyttöön seurakuntien ja kotien opetustyössä ja että sitä kehitetään yhä ja tehdään lisää.

Rukoile myös, että Jumala kutsuu lisää ihmisiä opettamaan Raamattua lapsille kodeissa ja seurakunnissa.

Jakso 13 - Kasvattajia kaivataan

Lastenpsykiatri Jussi Karppi ja seurakunnan lapsityöntekijä Anne Hätönen keskustelevat kasvatussuhteesta ja sen merkityksestä lapsityössä. Mietitään, miten hyvää kasvatussuhdetta voi pitää yllä. Lotan pyhäkoulussa on uusi ope.
Tehtävät

Tehtävä 1

Muistele, mitä gallup-vastaajat kertoivat omista ohjaajistaan.

 • Mitä vastaukset kertovat pyhäkoulusta tms. vastaajien lapsuudessa?
 • Mitä ajatuksia vastaukset herättävät sinussa?
 • Entä mitä kysymyksiä ne herättävät?

Tehtävä 2

Mitä muistoja sinulla on kasvattajistasi ja ohjaajistasi omassa lapsuudessasi?

Miten heidän toimintansa ja asenteensa on vaikuttanut elämääsi lapsena ja myöhemmin?

Miten se on vaikuttanut erityisesti hengelliseen elämääsi?

Tehtävä 3

Mieti omalta kohdaltasi:

 • Millaisia kokemuksia sinulla on kasvattajana/opettajana/ohjaajana toimimisesta?
 • Mikä tehtävässä on mielestäsi antoisinta?
 • Millaisia vaikeuksia olet kokenut?

Mieti myös koko seurakunnan lapsityön näkökulmasta:

 • Millainen ohjaajatilanne seurakuntasi lapsityössä on?
 • Mitkä asiat toimivat hyvin?
 • Millaisia haasteita on?

Kootkaa listalle rukousaiheiksi omia tarpeita ja seurakunnan tarpeita.

Tehtävä 4

 • Tehkää taululle esim. ryhmittäin miellekartta käsitteistä kasvatussuhde ja kasvatushetki.
 • Millaisia ajatuksia tuli esille?
 • Miten tämä työskentely selvensi ajatuksiasi aiheesta?
 • Mitä nämä käsitteet tarkoittavat mielestänne seurakunnan lapsityössä ja mitä perheessä?
 • Mikä esille tullut asia rohkaisee sinua erityisesti?
 • Mitä voisit soveltaa käytännössä omassa kerho- tai pyhäkouluryhmässäsi tai kodissasi?

Tehtävä 5

Tehtävä 5

 kasvatussuhteen ylläpitämiseen liittyviä asioita 

(Ole kiinnostunut,kuuntele, Suhtaudu arvostavasti, Pidä yhteyttä, Sitoudu tehtävään, ole läsnä, Opi myös itse, Elä opetuslapsena, Rukoile lasten puolesta)

 • Mitkä niistä koet itsellesi helpoiksi toteuttaa? Miksi?
 • Mitkä ovat mielestäsi hankalia? Miksi?

Miettikää yhdessä, millainen vertaistuki, koulutus tms. voisi auttaa ohjaajaa kasvatussuhteen luomisessa ja sen yllä pitämisessä. Toteuttakaa joku toimiva idea.

Rukoilkaa toinen toistenne puolesta ja siunatkaa toisianne niissä tehtävissä, joissa palvelette lapsityössä. Rukoilkaa myös asioiden puolesta, jotka koette itse vaikeiksi tai jotka seurakunnan lapsityössä ovat haastavia.

Rukoile myös, että Jumala kutsuu lisää aikuisia lasten hengelliseen kasvatukseen kodeissa ja seurakunnissa.

Jakso 14 - Työrauhaa ryhmään

Tutustutaan ryhmän ilmapiiriin ja työrauhaan vaikuttaviin tekijöihin. Lapsityötä tekevät kertovat vinkkejä, miten hyvää ilmapiiriä voi luoda. Lotan pyhäkoulussa on vähän levotonta.
Tehtävät

Tehtävä 1

Muistele pyhäkoulua tai muuta ryhmää, jossa olet lapsena käynyt.

Mitkä asiat siellä saivat olosi tuntumaan kotoisalta, turvalliselta, mukavalta?

Muistatko asioita, jotka tekivät ilmapiirin ryhmässä huonoksi? Mitä sellaisia?

Tehtävä 2

Paavali kirjoittaa seurakunnan järjestyksestä mm.: ”Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala” (1. Kor. 14:33) ja ”Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä” (1.Kor. 14:40)

Millaisia ajatuksia ne tuovat mieleesi Jumalasta?

Seurakunnan toiminnasta?

Järjestyksen ylläpitämisestä?

Miten nämä ohjeet voivat liittyä seurakunnan lapsityöhön?

Tehtävä 3

Miettikää esim. ryhmittäin sellaisia konkreettisia asioita ja tilanteita, joita on rajoitettava lapsiryhmässä:

Toiminnan turvallisuuden toteutumiseksi?

Keskinäisen kunnioituksen ja Jumalan kunnioituksen toteutumiseksi?

Yleisen viihtyvyyden toteutumiseksi?

Tehtävä 4

Kertokaa jostain lapsiryhmässänne olleesta työrauhaongelmasta, johon olette löytäneet ratkaisun. Miten se ratkaistiin?

Valitkaa joku (tai useampia) työrauhaongelmia, joita pitämissänne ryhmissä esiintyy edelleen ja miettikää:

 • Mitkä ongelmien syyt voisivat olla?
 • Miten niitä voisi ehkäistä?
 • Millaisia ratkaisuja ongelmiin voisi käyttää?

Kokeilkaa ratkaisuja käytännössä.

Tehtävä 5

Pohdi vielä lopuksi

Mitkä asiat itse koet vaikeimmiksi työrauhan ylläpitämisessä?

Mitkä ovat sinulle luonnollisia tapoja?

Mitkä asiat tässä jaksossa antoivat sinulle erityisesti apua lapsiryhmän hyvän ilmapiirin luomiseen?

Mitä asioita haluat jatkossa laittaa lisää oman ryhmäsi työrauhatonkkaan?

Entä mitä vuotoja tukkia?

Rukoilkaa yhdessä ryhmienne lasten puolesta ja sen puolesta, että he saisivat kokea, turvallisuutta, iloa ja rauhaa ryhmässä. Siunatkaa toisianne ohjaajina ja rukoilkaa viisautta ryhmän ohjaamiseen.